menu........XXXXX.XXXXXX.............'Glorious' Goodwood ..............XXXXXXXXX...........>