menu........XXXXX.XXXXXX..............'Glorious' Goodwood ..............XXXXXXXXX...........>